gebruikersVOORWAARDEN

Algemene gebruikersvoorwaarden Atma Social

Op deze pagina vindt u de algemene gebruikersvoorwaarden van Atma Social, zoals deze beschikbaar is gesteld door het Atma Instituut, gevestigd te Amersfoort, 3811 HA, aan de Zuidsingel 1. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u ingeschreven staat bij (minimaal) een van de opleidingen die het Atma Instituut aanbiedt en u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Atma Instituut is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken, te delen of op welke andere manier dan ook te publiceren. Het intellectueel eigendom berust bij het Atma Instituut.

Uitschrijven als gebruiker:

Ongeveer 6 Maanden na het afronden van uw opleiding bij het Atma Instituut, wordt u uitgeschreven als deelnemer van de door u gevolgde opleiding. Dit houdt in dat u vanaf dat moment geen toegang meer heeft tot de informatie op Atma Social, die hoort bij de door u gevolgde en afgeronde opleiding.

Wanneer u vroegtijdig wilt worden uitgeschreven van Atma Social, dan is dit uitsluitend mogelijk via een schriftelijk verzoek dat u richt aan het secretariaat van het Atma instituut via info@atma.nl

Bij uitblijven van betaling en/of ongepast gedrag in welke vorm dan ook, behoudt het Atma Instituut het recht u voortijdig uit te schrijven van Atma Social. Het Atma Instituut bepaalt wanneer uw toegang eventueel hersteld kan worden.

Indien van toepassing:

Het Atma Instituut streeft naar een zo actueel mogelijke website / leerplatform. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Atma Social onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Atma Instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen: 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van het Atma Instituut op deze pagina.

De ‘Algemene Leveringsvoorwaarden’ en ‘Privacyverklaring’ van het Atma Instituut, te vinden op www.atma.nl blijven tevens van kracht. Dit document dient als aanvulling en is specifiek opgesteld voor een ieder die gebruik maakt van Atma Social.

Wanneer u voor het eerst inlogt bij Atma Social, gaat u akkoord met deze ‘Algemene gebruikersvoorwaarden’ en geeft u toestemming uw gegevens te verwerken zoals aangegeven in de ‘Algemene leveringsvoorwaarden’ en ‘Privacyverklaring’, te vinden op www.atma.nl  

Scroll naar boven