ALGEMENE BETALINGS- & LEVERINGSVOORWAARDEN

Versie 1 juli 2022 – Amersfoort

Atma Instituut, Bloemendalse Binnenpoort 7, 3811 GD te Amersfoort biedt haar opleidingen en trainingen, hierna ook te noemen, de dienstverlening, aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden:

Artikel 1: Algemeen
Het Atma Instituut organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige opleidingen en trainingen; zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.

Artikel 2: Overeenkomst
Bij inzending van het ondertekende inschrijfformulier of invulling van het inschrijfformulier op de website van het Atma Instituut www.atma.nl gaat men een overeenkomst met het Atma Instituut aan voor de duur van de opleiding/training zoals vermeld in de opleidingsinformatie op www.atma.nl en verklaart men akkoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Tevens is men verbonden tot betaling van het gehele cursusgeld van de opleiding/training ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand zodra het ondertekende inschrijfformulier het Atma Instituut heeft bereikt en het Atma Instituut de ontvangst daarvan middels een bevestigingsbrief heeft bevestigd. De overeenkomst eindigt bij het afronden van de opleiding/training met een diploma/certificaat/bewijs van deelname of komt te vervallen bij uitschrijving (zie verder artikel 5).

Bij inzending van het ondertekende inschrijfformulier of invulling van het inschrijfformulier op www.atma.nl is men akkoord met eventuele uitstel van de opleiding of overstap naar een andere groep. Indien je je hebt ingeschreven voor de opleiding in Regio Noordwijk en deze groep wegens onvoldoende deelnemers niet van start kan gaan, ga je akkoord met het overstappen naar de groep in Amersfoort.

Artikel 3: Bedenktijd
Men heeft een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht). Binnen veertien dagen na ondertekening van het inschrijfformulier, kan men de overeenkomst nog zonder opgave van redenen ontbinden. Nadat de ontbindingsperiode van veertien dagen is verlopen kan men de overeenkomst uitsluitend voortijdig beëindigen als voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 5.

Wanneer een deelnemer zich veertien dagen (of minder) voor aanvang van een opleiding/training inschrijft, komen de voorwaarden van de wettelijke bedenktermijn te vervallen.

Artikel 4: Annulering door het Atma Instituut
4a: Annulering wegens te weinig deelnemers
Het Atma Instituut is gerechtigd de dienstverlening te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook, in het geval er sprake is van een te gering aantal deelnemers, o.a. door ziekte van deelnemers, alsmede in het geval dat de samenstelling van de groep van deelnemers, naar inzicht van het Atma Instituut, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. Indien er te weinig deelnemers zijn, wordt de opleiding geannuleerd. Eventueel overgemaakt lesgeld wordt teruggestort.

4b: Annulering bij afwijzing door het Atma Instituut voor aanvang van de opleiding
Het Atma Instituut is volledig vrij om zonder opgave van redenen een kandidaat te weigeren tot het volgen van een opleiding of training als het instituut de kandidaat daarvoor niet geschikt acht of om andere redenen niet wenst toe te laten. Deze afwijzing kan ook plaatsvinden als het Atma Instituut het inschrijfformulier van een kandidaat al heeft ontvangen. Dat inschrijfformulier is dan ongeldig en het Atma Instituut heeft geen verplichtingen jegens de kandidaat. Mocht het inschrijfgeld reeds betaald zijn dan zal het Atma instituut deze terugstorten op de rekening van de betalende partij.

4c. Annulering wegens ongepast gedrag
Het Atma Instituut behoudt zich het recht om studenten te verwijderen van een opleiding of training als zij:

 1. zich niet gedragen volgens de in Nederland algemeen geldende sociale en ethische normen;
 2. agressief of gewelddadig gedrag vertonen naar medestudenten en/of docenten, zowel lichamelijk als geestelijk (zoals pesten e.d.);
 3. zich schuldig maken aan discriminatie op het gebied van godsdienst, ras, nationaliteit of geslacht;
 4. zich schuldig maken aan (seksuele) intimidatie;
 5. frauduleuze handelingen plegen;
 6. een dermate storend gedrag vertonen in de lesgeroep, dat het leerproces van de medestudenten ernstig wordt verstoord;
 7. weigeren om coachbaar te zijn door de mentor of andere docenten van het Atma Instituut. Dit wil zeggen dat studenten bereid moeten zijn feedback op hun gedrag te accepteren en daarmee serieus aan de slag gaan.

Voordat studenten verwijderd worden, krijgen zij eerst een waarschuwing van de mentor of opleidingsmanager tijdens een persoonlijk gesprek. Als het ongepaste gedrag na de waarschuwing herhaald wordt, worden zij definitief verwijderd uit de opleiding. Er is dan geen restitutie van lesgeld.

Als studenten fysiek geweld plegen naar medestudenten of docenten, worden zij onmiddellijk van de opleiding verwijderd, zonder restitutie van lesgeld. 

Artikel 5: Vroegtijdige beëindiging
5a: Uitstel beroepsopleiding door deelnemer

De opleiding kan door de student slechts éénmaal worden verzet. Het verzoek tot verzetten dient schriftelijk te worden ingediend bij de administratie. De verzette lesdagen dienen binnen 12 maanden na verzetten van de opleiding te worden gevolgd, tenzij anders afgesproken met de mentor.

Indien de opleiding in de tussentijd is gewijzigd, geannuleerd of niet meer wordt aangeboden is het Atma Instituut hiervoor niet aansprakelijk. In overleg met het secretariaat en de desbetreffende opleidingsmanager kan er uitgeweken worden naar een andere opleiding (indien aan de toelatingseisen wordt voldaan). Er is dan ook geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld. De betaling van de deelnamekosten kan niet worden verzet en deze dient volgens de algemene betalingsvoorwaarden te worden voldaan.

Aan het verzetten of uitstellen van de opleiding zitten € 100,- administratiekosten verbonden.

5b: Annulering beroepsopleiding door deelnemer
Indien de student de overeenkomst voor een beroepsopleiding wenst te annuleren, dient de student dit schriftelijk in te dienen en is het Atma Instituut gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:

 1. bij annulering tot twee weken voor de startdata van de opleiding: 10% van het lesgeld;
 2. bij annulering t/m de tweede lesdag: 15% van het lesgeld;
 3. bij annulering vanaf de tweede lesdag: 100% van het lesgeld.

5c: Annulering bijscholing en/of korte training door deelnemer
Indien de student de overeenkomst voor een bijscholing/training wenst te annuleren, dient de student dit schriftelijk in te dienen en is het Atma Instituut gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:

 1. bij annulering tot twee weken voor de training: 20% van de trainingskosten;
 2. bij annulering tot 24 uur voor de training: 50% van de trainingskosten;
 3. bij annulering op de eerste dag van de training: 100% van de trainingskosten.

Artikel 6: Aanwezigheid
Het Atma Instituut verwacht minimaal 90% aanwezigheid. Indien de student om dringende redenen de lesdagen niet kan bijwonen dan dient hij/zij dit van tevoren aan te geven bij de mentor. De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de lessen, dit gebeurt conform de procedure die vermeld staat in de studieopdrachten.

Alleen met instemming van de mentor is de minimale aanwezigheid van 90% toegestaan. Indien meer dan 10% van de lesdagen verzuimd wordt, behoudt het Atma Instituut het recht om desbetreffende persoon niet toe te laten tot het volgende jaar van de opleiding of geen diploma te geven. Er vindt ook geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lesdagen. Het gehele lesjaar dient volledig te worden betaald.

Het Atma Instituut verplicht zich door deze overeenkomst de lessen te doen geven die in het lesrooster zijn vermeld. Met dien verstande dat bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een docent zo spoedig mogelijk voor een vervangende docent wordt gezorgd. Erkende christelijke of nationale feestdagen, vakantie, force majeure en tussentijdse beëindiging door cursist anders dan in artikel 4 en 6 is vermeld, leveren geen vermindering op het cursusgeld op. Verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het opleidingsgeld.

Artikel 7: Betaling

Het Atma Instituut hanteert voor alle opleidingen twee betaalwijzen: betaling in maandelijkse termijnen of betaling in één keer van het gehele cursusgeld. Mij maandelijkste betaling wordt het eerste termijn  afgeschreven op de 25ste van de maand waarin de opleiding van start gaat. De exacte data staan vermeld op de factuur.

Bij betaling in één keer, dienen gefactureerde kosten van deelname voor aanvang van de opleiding door het Atma Instituut ontvangen te zijn. Indien betaling niet voor de datum van de dienstverlening is ontvangen, is het Atma Instituut gerechtigd de deelnemer(s) de toegang tot trainingen c.q. de deelname aan de dienstverlening te weigeren, onverminderd de plicht van de student het verschuldigde bedrag alsnog aan het Atma Instituut te voldoen, eventueel verhoogd met rente- en kostenvergoeding. Behalve wanneer de deelnemers zich pas op of na de eerste lesdag aanmeldt. In dit geval dient de deelnemer per ommegaande het lesgeld te betalen.

Bij wanbetaling komen buitengerechtelijke kosten ten laste van de nalatige partij. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekend de incassokosten, ten bedrage van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 49,50. Alle oninbare vorderingen worden door een deurwaarder geïnd. Over alle kosten zal tevens btw in rekening worden gebracht.

Het Atma Instituut is gerechtigd het diploma in te houden indien het verschuldigde lesgeld niet is voldaan.

Boeken en leersessies zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, de (digitale) artikelen en studiegids wel.

De prijzen (zowel in de aanbiedingen als in de offertes) gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
Het Atma Instituut behoudt de rechten van het intellectuele eigendom, met name het auteursrecht, welke rusten op alle door haar verstrekte, althans aan de student en/of deelnemer(s) ter beschikking gestelde cursusmateriaal, zoals artikelen, boekwerken, sheets, grafieken, lesroosters en cursusmethoden etc., behoudens een uitdrukkelijke en schriftelijke overeengekomen anders luidend beding. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van het Atma Instituut.

Artikel 9A
Het zonder uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van het Atma Instituut verveelvoudigen en of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen en roosters maakt de deelnemer schadeplichtig.

Artikel 9B
Het is ter beoordeling van het Atma Instituut of zij gevolg geeft aan een verzoek tot toezending van cursusmaterialen zonder dat deelname mogelijk is (gebleken).

Voor de uitlegging van deze overeenkomst tot het volgen van de opleiding, wordt domicilie gekozen te Amersfoort. Te allen tijde is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 10: Examens
Om aan het examen te mogen deelnemen, dient men zich daarvoor tijdig aan te melden en het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat op www.atma.nl vermeld. Men is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor examens. Men dient het examenreglement te volgen, zoals vermeld op www.atma.nl.

Men heeft het recht om aan examens deel te nemen indien:

 1. voor de opleidingen Life Coaching, LevensloopCoaching en KinderCoaching Advanced men zich uiterlijk op de laatste lesdag van module 2 (Coaching Tools) heeft aangemeld voor deelname; indien men zich inschrijft na deze deadline dan betaalt men 100 euro extra administratiekosten.
 2. voor de opleidingen Lichaamsgerichte Coaching, Trauma Coaching en Vitaliteitscoaching men zich uiterlijk op de 10e lesdag van de opleiding heeft aangemeld voor deelname; indien men zich inschrijf na deze deadline dan betaalt men 100 euro extra administratiekosten.
 3. als het examengeld is voldaan;
 4. men minimaal 90% van alle lesdagen gevolgd heeft en alle studieopdrachten met goed gevolg heeft afgerond.
 5. het verschuldigde lesgeld voor de opleiding is betaald.

Indien men niet geslaagd is voor een examen, kan men zich opgeven voor een herkansing. De eerste herkansing is kosteloos. Bij een volgende herkansing betaalt de student de standaard examenkosten.

Artikel 11: Klachtenprocedure
Mocht het gebeuren dat men ergens ontevreden over is, dan kan men hierover feedback geven of een klacht indienen bij het secretariaat van het Atma Instituut. Feedback of klachten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Een klager dient zich te houden aan de volgorde van de klachtenprocedure:

 1. De klacht dient te worden ingediend bij het secretariaat van het Atma Instituut via email: info@atma.nl. De medewerkers van het secretariaat beoordelen de klacht en lossen deze indien mogelijk op binnen vier weken. Mocht de procedure langer duren, dan word de klager daarvan op de hoogte gebracht met een indicatie van de te verwachten termijn. De klacht wordt geregistreerd middels een klachten-registratieformulier. De administratie van de klacht wordt bewaard tot twee jaar na afhandeling van de klacht.
 2. Als het secretariaat een klacht niet kan oplossen, wordt deze overgedragen aan de mentor van de betreffende opleidingsgroep. De mentor beslist of er een persoonlijk gesprek moet komen met de klager of dat de klacht via email kan worden opgelost. 
 3. Als de mentor de klacht niet kan oplossen, dan wordt de klacht overgedragen aan de opleidingsmanager van de betreffende opleiding. De klager wordt dan uitgenodigd om op bezoek te komen bij de opleidingsmanager voor een persoonlijk gesprek. 
 4. Mocht de klacht na een persoonlijk gesprek met de opleidingsmanager nog steeds niet zijn opgelost, dan kan men zich wenden tot de door ons erkende onafhankelijke klachtencommissie. Men kan zich alleen tot deze klachtencommissie wenden als de gesprekken met de medewerkers van het Atma Instituut niet tot oplossing van de klacht hebben geleid. Ook kan de klachtencommissie alleen benaderd worden door mensen die officieel als betalende student staan ingeschreven bij het Atma Instituut. De klachtencommissie bestaat uit mw. mr. M. Guimaraes en dhr. drs. L. Zeelenberg. Dhr. drs L. Zeelenberg is te bereiken via het volgende e-mailadres: leozeelenberg@gmail.com.
 5. Voordat een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie, dient de klager eerst een aanbetaling te doen van € 385,- aan het Atma Instituut. Alleen na deze aanbetaling wordt de klacht doorgegeven aan de klachtencommissie. De aanbetaling kan gestort worden op rekening NL27 INGB 0004711503 t.n.v. Atma Instituut. 
 6. De klachtencommissie zal een onafhankelijk advies uitbrengen over de klacht, zowel naar de klager als naar het Atma Instituut. Als de klager in gelijk wordt gesteld voor zijn of haar klacht, krijgt de klager deze aanbetaling terug. Als het Atma Instituut in gelijk wordt gesteld, wordt de aanbetaling niet terugbetaald aan de klagers.

Artikel 12: Verwerking Persoonsgegevens en Bijzondere Persoonsgegevens
In verband met het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens respecteert het Atma Instituut de privacy van alle geïnteresseerden en studenten waarmee zij zaken doet. Daarbij houdt het Atma Instituut zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Voor meer informatie lees onze Privacy Verklaring op onze website.

Artikel 13: Wijzigingsbeding
Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote, inhoudelijke wijzigingen zullen wij aan de studenten kenbaar maken.

Scroll naar boven